กองช่าง

พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)

นายประหยัด จันทร์บุญเพียร


นายรุ่ง กุศล


นางสาวสุนิสา สอนสิน


นางสาวเกรยอง ขำเขียว


นายภัทรพล แซ่โค้ว


นายนิติทัศน์ อัชนโชติ