คำถาม :

แบบสำรวจความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ความสะอาดของสถานที่โดยรวม

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ