คำถาม :

ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลขุนแก้ว ควรปรับปรุงการบริการด้านใด

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่บริการประชาชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา ส่งคำตอบของคุณ
ไม่มี
ส่งคำตอบของคุณ