คำถาม :

แบบสำรวจความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ : ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ