ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ความสะอาดของสถานที่โดยรวม