ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลขุนแก้ว ควรปรับปรุงการบริการด้านใด