ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ : ผลการให้บริการในภาพรวม