วัดประชานาถ (โคกแขก)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัดประชานาถ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วัดประชานาถ เดิมชื่อ วัดท้ายเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดโคกแขก สันนิษฐานว่า เดิมเป็นชุมชนแขกครัว คือเป็นชาวมุสลิมที่คนไทยเรียกว่า "แขก" เหตุที่เรียกว่าโคกเพราะบริเวณนั้นเป็นที่สูง เป็นฝั่งคุ้งที่มีน้ำกัดเซาะตลิ่งพังลงแม่น้ำอยู่เสมอมา สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างในสมัยอยุธยา ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นวัดที่ปกปักรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ 4 ทิศ ซึ่งทางทิศใต้ชื่อวัดโคกแขก ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2370 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2465