นโยบายและแผน

นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลขุนแก้ว

1.  นโยบายด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

               1.1  ก่อสร้าง    ปรับปรุง     บำรุงรักษา    ถนน   สะพาน    เขื่อนกันดิน   ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ   และซ่อมแซมปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคให้ใช้การได้ดี   การก่อสร้างประตูน้ำ  ในการป้องกันน้ำท่วม

               1.2  พัฒนาระบบไฟฟ้า   ดูแลการขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะ

               1.3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวม  โดยร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

               1.4  พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง  เพื่อการอุปโภค  บริโภค  การเกษตร   การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะด้านอุทกภัย

               1.5  ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  จัดให้มีท่อเมนประปาและบ่อบาดาลให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน

2.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

              2.1  ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  คุณภาพที่ดีกว่า  โดยดูแลผู้สูงอายุ    เด็ก   ผู้พิการ   ผู้ป่วยเอดส์    และผู้ด้อยโอกาส

2.2   สนับสนุน    ส่งเสริม     และรณรงค์ป้องกัน      อาชญากรรม    และสิ่งเสพติด

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.3   ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  และจัดให้มีการฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ตำบลขุนแก้ว

2.4   ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.5   ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน   ด้านกีฬาและนันทนาการ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.6   ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ในชุมชน

2.7   จัดให้มีโครงการเพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ  อาทิ  เช่น  การตรวจ

สุขภาพ    การฝึกอบรมอาชีพ    และบริการด้านอื่น ๆ

    2.8   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในครอบครัว  และชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

3.  นโยบายด้านการศึกษา   ศาสนา   วัฒนธรรม   และการสาธารณสุข 

               3.1  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา

                   * ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้ง ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะ  พร้อมจัดให้มีเครื่องออกกำลังกาย    อาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน  พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

                   *  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ   และแหล่งเรียนรู้ชุมชน  ให้มีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

               3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี    วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

               3.3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครอบครัว   การสาธารณสุข   การอนามัย  พร้อมทั้งเฝ้าระวัง    ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  และโรคติดต่อต่าง ๆ

               3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน   ด้านสาธารณสุขมูลฐาน   ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)    

 4.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

               4.1  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน  สนับสนุน         การสร้างงานให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

               4.2  จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลขุนแก้ว   เพื่อเพิ่มศักยภาพ  ในการผลิต

               4.3  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบรรจุหีบห่อให้ทันสมัย

               4.4  จัดให้มีการศึกษา   ดูงาน  ของกลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ  และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์   ที่ได้รับมาพัฒนาตำบล

5.  นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

               5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งน้ำ    โดยการขุดลอก  คู  คลอง     พร้อมกำจัดวัชพืช   เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟู   แหล่งน้ำ

               5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   แม่น้ำ   ลำคลอง    

5.3  พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของบุคลากร  งบประมาณ  รวมถึงการจัดซื้อรถยนต์สำหรับจัดเก็บขยะ

5.4  ส่งเสริม   สนับสนุน  การปลูกต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ  เพื่อปรับปรุงสภาพ

ภูมิทัศน์ของตำบลให้มีความสวยงาม   เป็นตำบลน่าอยู่

6.  นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

               6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริม  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

               6.2  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

               6.3  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือเครื่องใช้  และอาคารสถานที่ ในการให้บริการประชาชน

               6.4  ส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

               6.5  ส่งเสริม  ความรู้  ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

               6.6  จัดให้มีการเตรียมความพร้อม   ของบุคลากร   ในด้านต่าง ๆ  อาทิ  เช่น     การจัดโครงสร้างองค์กร   การบริหารงานบุคคล    ระเบียบ    กฎหมาย  เพื่อรองรับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  

               6.7  ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่นให้ประชาชนในตำบล  ให้มีความเข้าใจมากขึ้น  และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น