หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546)

และพระราชบัญญัติกำหนด และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 

 

    1.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่

    (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

    (2)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

    (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    (4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

    (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

    (6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

    (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ

    (8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    (9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

    2.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่

      (1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

      (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์

      (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

      (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

      (5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

      (6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

      (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

      (8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

      (9)  เทศพาณิชย์

 

    3.และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง 

ดังนี้

      (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

      (2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

      (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

      (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

      (5)  การสาธารณูปการ

      (6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

      (7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

      (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

      (9)  การจัดการศึกษา

    (10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

    (11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

    (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

    (13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

    (14)  การส่งเสริมการกีฬา

    (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

    (16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

    (17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

    (18)  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

    (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

    (20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

    (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

    (22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

    (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่นๆ

    (24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    (25)  การผังเมือง

    (26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

    (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

    (28)  การควบคุมอาคาร

    (29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    (31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สำนักปลัดเทศบาล

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนด

ให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ

ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาล

กองคลัง

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร

ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ

บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ

การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย

งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และที่ได้รับมอบหมาย

 

กองช่าง

    มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ

งานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข

หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย