เกี่ยวกับ เทศบาล

ประวัติความเป็นมา

          เดิมตำบลขุนแก้ว เป็นหมู่บ้านในตำบลท่ามอญ ต่อมาเมื่อมีประชากรและความเจริญมากขึ้น

ประกอบกับพื้นที่ตำบลท่ามอญใหญ่มาก ไม่สะดวกแก่การปกครองจึงมีการแบ่งแยกเป็นตำบลใหม่

เมื่อปี พ.ศ.2482 ใช้ชื่อว่า “ ตำบลขุนแก้ว ” และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขุนแก้ว เมื่อวันที่ 3

มีนาคม 2538 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลขุนแก้ว

“ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลขุนแก้วประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ


 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านคลองขุนแก้ว 1,875 1,720 1,883 3,603 คน
หมู่ที่ 2 บ้านคลองไฟไหม้ 306 510 498 1,008 คน
หมู่ที่ 3 บ้านท่ามอญ 494 567 601 1,168 คน
หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งมะพลับ 869 1,010 1,120 2,130 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

    เทศบาลตำบลขุนแก้ว มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 บ้านท่ามอญ ตำบลขุนแก้ว 

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ห่างจากตัวอำเภอนครชัยศรี ประมาณ 6 กิโลเมตร

มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 10.8 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้

    ทิศเหนือ              จด ตำบลไทยยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

    ทิศใต้                  จด ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

                                   และตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

    ทิศตะวันออก         จด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

    ทิศตะวันตก           จด ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

    ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) ไหลผ่าน

มีคลองชลประทานไหลผ่านลงสู่แม่น้ำ ในพื้นที่ทำการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทำนา

จะมีการทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา และบางส่วนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม

ตอนฤดูฝนพื้นที่อยู่บริเวณติดชายแม่น้นครชัยศรี (ท่าจีน) จะเกิดปัญหาน้ำท่วม

ลักษณะภูมิอากาศ

    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม

    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม

ลักษณะของดิน

    ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและสวนผลไม้

การเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง

    เทศบาลตำบลขุนแก้ว ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน โดย แบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 4 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านคลองขุนแก้ว

    นายจตุรงค์    เอี่ยมพินพันธ์     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว

หมู่ที่ 2 บ้านคลองไฟไหม้

    นางสาวชนาภัทท์   ชมภูนิชชภัทต์    กำนันตำบลขุนแก้ว

หมู่ที่ 3 บ้านท่ามอญ

    นายชวลิต    นิลพันธุ์          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว

หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งมะพลับ

    นายวน    นุ่มวงศ์             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว

การเลือกตั้ง

    การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 15 สภาเทศบาลประกอบด้วย

สมาชิกสภา เทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ตามวรรคที่ 1 สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิก

จำนวนสิบสองคน

    โดยเทศบาลตำบลขุนแก้วนั้น แบ่งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน แบ่งออกเป็น

เขตละ 6 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-

    5.-

    6.-

เขตเลือกตั้งที่ 2

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-

    5.-

    6.-

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

    การเกษตร

    ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 10 ทำอาชีพการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว สวนผลไม้

สวนดอกไม้และพืชผักสวน

    การประมง

    ตำบลขุนแก้วมีการประมงน้ำจืด คือ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 , 2 และ 4

    การปศุสัตว์

    ตำบลขุนแก้ว มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร เลี้ยงเป็ดและไก่

    การบริการ

    ร้านอาหารเรือนน้ำอลิษา ร้านอาหารพลิ้วลมชมน้ำ

    อุตสาหกรรม

    มีโรงงานต่าง ๆ   ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลขุนแก้ว    70    แห่ง 

    การท่องเที่ยว

    1. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

    ตั้งอยู่เลขที่ 43/2 หมู่ 1 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กม.ที่ 31 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี

เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นผลงานสร้าง-สรรค์ของกลุ่มศิลปินไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย

ประกอบด้วยหุ่น ชุดต่างๆ ได้แก่ ชุดพระอริยสงฆ์ ชุดพระบรมรูป พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี

และชุดมุมหนึ่งของชีวิต เป็นต้น

    

 

    2. เจดีย์พิทักษ์องค์พระปฐมเจดีย์ วัดประชานาถ

    วัดประชานาถ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

    

    3.วัดสว่างอารมณ์

    วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

    

    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

    - การพาณิชย์

      ร้านค้าต่างๆ                103    แห่ง

    - กลุ่มอาชีพ

      มีกลุ่มอาชีพหลักๆที่มีการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้กวาด ฒ ผู้เฒ่า

    แรงงาน

    ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 89 ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำอาชีพการเกษตรกรรมร้อยละ 10

ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนดอกไม้และพืชผักสวนครัวที่เหลือ ร้อยละ 1 รับราชการ

สภาพทางสังคม

    อาชญากรรม

    เนื่องจากพื้นที่ตำบลขุนแก้ว เป็นพื้นที่ต่อเนื่องหลายตำบล ทำให้มีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุ

เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลาทำให้ผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดใช้เป็นเส้นทางไปยังตำบลอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

และมีเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

    ยาเสพติด

    ปัญหายาเสพติดมีพื้นที่เฝ้าระวัง คือ พื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4

    การสังคมสงเคราะห์

    การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราคนพิการในเขตตำบลขุนแก้ว พ.ศ. 2559

ประเภท

 จำนวนผู้ได้รับการ 

ช่วยเหลือ(ราย)

 เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา

1,181

 เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ

188

 เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV 

8

 รวม

1,377

 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาอำเภอนครชัยศรี   รวม  2  แห่ง  คือ

    1. โรงเรียนวัดประชานาถ        ตั้งอยู่   หมู่ที่   1    ตำบลขุนแก้ว

    2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์     ตั้งอยู่   หมู่ที่   4    ตำบลขุนแก้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่

    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว

การศาสนา

    มีศาสนสถาน    จำนวน  2    แห่ง   คือ

    1. วัดประชานาถ                  ตั้งอยู่   หมู่ที่   1    ตำบลขุนแก้ว

    

    2. วัดสว่างอารมณ์               ตั้งอยู่   หมู่ที่   4    ตำบลขุนแก้ว

    

    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  99.00 %  ศาสนาอื่น  1.00 %

ประเพณีและวัฒนธรรม

          1. ประเพณีแข่งขันเรือยาว   ในวันออกพรรษา   ณ   วัดประชานาถ  (โคกแขก)

          2. ประเพณีสงกรานต์

          3. ประเพณีตักบาตรเทโว

    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

    ภาษาถิ่น คือ ภาษาไทย

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริการพื้นที่

    สาธารณสุข

    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน

โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ เป็นต้น

    (1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข

       - โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1  แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนแก้ว

    การคมนาคมภายในเทศบาล

          ถนนคอนกรีตเสริมเล็ก                                54     สาย       (สภาพใช้งานได้ดี)

          ถนนลาดยาง                                               2     สาย       (สภาพใช้งานได้ดี)

          ถนนลูกรัง                                                   1     สาย       (สภาพใช้งานได้ดี)

    การโทรคมนาคม

          ตู้โทรศัพท์                                                ๒๐      แห่ง

     การไฟฟ้า

          ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน จำนวน    3,534    ครัวเรือน

    การประปา

          มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4

    โทรศัพท์

          ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

    ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

          ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์นครชัยศรี ตั้งอยู่ เทศบาลนครชัยศรี

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ห่างจากตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประมาณ 6 กิโลเมตร

ทรัพยากรธรรมชาติ

    1. น้ำ

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

         แม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน)                           1     สาย

          ลำคลอง                                                     7     สาย

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          ประปาหมู่บ้าน                                           24     แห่ง

          ประตูน้ำ                                                      5     แห่ง

    2. ป่าไม้

       ในเขตพื้นที่ไม่มีป่าไม้

    3. ภูเขา

       ในเขตพื้นที่ไม่มีภูเขา

    4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

       ในพื้นที่แม่น้ำท่าจีนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น