วันที่ประกาศหัวข้อ
10 เมษายน 2567จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๔๗๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2567จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2567จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง (กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2567จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว (งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย