แชทกับ เทศบาลตำบลขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
12 มิถุนายน 2567ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2567ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๕-๗๔๑๕ นครปฐม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิถุนายน 2567จ้างซ่อมแซมระบบโครงข่ายกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ จุด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2567จ้างจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....
สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ก่อนสิ้นเดือนไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)