วันที่ประกาศหัวข้อ
8 ธันวาคม 2566จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๔๗๑ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธันวาคม 2566จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๗๑๖๙ นครปฐม หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2566จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ-๙๐๔๖ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ (กองคลังเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2566จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ - ๖๕๔๘ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๕ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธันวาคม 2566จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณประตูน้ำบางออครหมู่ 2 โดยใช้เข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.22x0.22 เมตร เสริมเหล็ก DB 12 มม. ความยาว 52 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง