แชทกับ เทศบาลตำบลขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
28 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน ๑๐๐ ถุง (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พฤษภาคม 2567จ้างซ่อมแซมระบบโครงข่ายกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ จุด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันแดง หมู่ 1 ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.(ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 312 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ - ๕๘ - ๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พฤษภาคม 2567จ้างซ่อมแซมหอถังประปาบริเวณบ้านสีนวล หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนแก้ว (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร
ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567