วันที่ประกาศหัวข้อ
1 ธันวาคม 2566ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2566ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ธันวาคม 2566ซื้อแบบพิมพ์และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สีชมพู)ชนิด ๑-๑๐ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลขุนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๒ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2566ซื้อแบบพิมพ์และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สีชมพู)ชนิด ๑-๑๐ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลขุนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๒ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง