วันที่ประกาศหัวข้อ
23 กุมภาพันธ์ 2567จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
22 กุมภาพันธ์ 2567จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานประปา จำนวน ๒๑ รายการ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกไฮโดรลิค (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๘๗๗ นครปฐม พร้อมเปลี่ยน (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2567จ้างเช่าพื้นที่ (Server)และ Domain Name (รายปี) ของเว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง