โครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ

6 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่าง ๆ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!