โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บรรยายให้ความรู้หัวข้อ "การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน" โดย พระปลัดประภาส ปุญญฺธมฺโม (โฉมดี) เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!