โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ..2566 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การสร้างประโยชน์จากขยะมูลฝอย

     ขอขอบคุณ นางสาวจิตตา บัวบาน จากกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” และนางสาวกนกวรรณ กลิ่นเกษร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่ 5 ที่ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!