ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

22 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

คุณสมบัติ :  มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

หลักฐานการสมัคร

  • ​ใบสมัครเรียน
  • สำเนาสูติบัตรเด็ก                          จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก                 จำนวน 1 ฉบับ   
  • สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา   จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง        จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายเด็กขนาด 1.5 นิ้ว                 จำนวน 6 รูป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!