การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3

29 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอร่างผังเมืองรวมเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!