กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

20 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567
 
ข้อควรปฏิบัติ / ข้อแนะนำ สำหรับประชาชนที่สะดวกให้ฉีดพ่นหมอกควัน
1. ให้ผู้สูงอายุ-เด็ก-ผู้ป่วย-สัตว์เลี้ยง อยู่ด้านนอกอาคาร หรือในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
2. ต้องปกปิดอาหาร-ภาชนะใส่อาหารให้มิดชิด
3. ต้องดับไฟในเตา ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า (ก่อนฉีดพ่น)
4. หลังฉีดพ่น ควรพักอยู่นอกบ้าน-อาคาร ประมาณ 30 นาที
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 034 900 441 ต่อ 23,24
 
(กิจกรรมในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!