โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หมู่ 4

31 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 เทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมกับ รพ.สต.ขุนแก้ว และ อสม. ดำเนินกิจกรรม
• รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
• สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลาย
• ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
• แจกจ่ายทรายอะเบท
สำเร็จลุล่วงตามแผน
 
(กิจกรรมในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!