การชำระภาษีท้องถิ่น

17 กรกฎาคม 2557
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การยื่นแบบประเมิน,ชำระภาษี,และการอุทธรณ์

     ๑. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมองอำนาจยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.๒) ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ (ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน ๑๐ ปี)

     ๒. ผู้รับประเมินต้องชำระเงินภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับละแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

     ๓. หากผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับละแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

ชำระค่าภาษีเกินกำหนด ๓๐ วัน ให่เสียเงินเพิ่มดังนี้

  ๑. เกิน ๑ เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ ๒.๕ เปอร์เซ็น ของค่าภาษีที่ค้าง

  ๒. เกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๒ เดือน เพิ่ม ๕ เปอร์เซ็น

  ๓. เกิน ๒ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน เพิ่ม ๗.๕ เปอร์เซ็น

  ๔. เกิน ๓ เดือน แต่ไใ่เกิน ๔ เดือน เพิ่ม ๑๐ เปอร์เซ็น

ภาษีบำรุงท้องที่

    ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือ เนื้อที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์

  การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

   ๑. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอาศัย โดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ ๑ ไร่ แล้วแต่จำนวนเนื้อที่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษี

   ๒. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

  ภาษีค้างชำระ

  - ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ ๑๐

  - ชำระภาษีเกินกำหนด ๓๐ เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่าภาษี (เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน)

  ภาษีป้าย 

 การยื่นแบบการประเมิน และชำระภาษีป้าย

  ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม

  ๒. ชำระภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

  ๓. ถ้าภาษีป้ายเกิน ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะสามารถขอผ่อนผันการชำระเป็น ๓ งวด เท่าๆกันได้

 ภาษีป้ายค้างชำระ

  ๑. ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดป้าย ๑๕ วัน เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของค่าภาษี

  ๒. ไม่ชำระภาษีภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่าภาษี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!