วันที่ประกาศหัวข้อ
19 กันยายน 2566จ้างก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองบางออคร(ต่อเนื่อง) หมู่ 2 ระยะทางยาว 63 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2566จ้างซ๋อมแซมและบำรุงรักษา บ่อบาดาลบริเวณหอถังประปา บริเวณบ้านกำนันแฉล้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนแก้ว (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๓ เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2566จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กฐ ๔๘๙ นครปฐม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2566จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญัญติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง