วันที่ประกาศหัวข้อ
22 เมษายน 2567จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 โดยปรับปรุงทาสีอาคารภายนอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 466 ตารางเมตร และติดตั้งกันสาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2567จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (แอร์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2567จ้างซ่อมแซมบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางชิ้น หมู๋ที่ ๑ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษายน 2567จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษายน 2567จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3