ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 869
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน ๑๐๐ ถุง (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมระบบโครงข่ายกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ จุด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันแดง หมู่ 1 ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.(ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 312 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ - ๕๘ - ๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
จ้างซ่อมแซมหอถังประปาบริเวณบ้านสีนวล หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนแก้ว (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการขุนแก้วรวมใจลดปัจจัยสี่ยงเหล้าบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแคแถว 8 หมู่ 4 ความยาว 88 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567
จ้างวางท่อเมนประปาริมถนนเพชรเกษมช่วงปากทางเข้าถนนแคแถว ถึงบริเวณท่อสอดข้ามถนนเพชรเกษม หมู่ 4 โดยใช้ท่อ HDPE PE 100 PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทางยาว 635 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2567