ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 710
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๔๗๑ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๗๑๖๙ นครปฐม หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ-๙๐๔๖ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ (กองคลังเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ - ๖๕๔๘ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๕ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณประตูน้ำบางออครหมู่ 2 โดยใช้เข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I 0.22x0.22 เมตร เสริมเหล็ก DB 12 มม. ความยาว 52 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2566
ซื้อแบบพิมพ์และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สีชมพู)ชนิด ๑-๑๐ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลขุนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๒ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส (ถุง) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ (ถุง) สำหรับโรงเรียนวัดประชานาถและโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2566