ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 เมษายน 2567 รายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567 (มีนาคม 2567)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 11 มีนาคม 2567 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 มกราคม 2567 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66 (ไตรมาส 1)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 11 ตุลาคม 2566 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566 (กันยายน 66)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 9 ตุลาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2567(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566- กันยายน 2567)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2566 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 (ไตรมาส 4)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 30 กันยายน 2566 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1-4)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ระยะเวลา 1 ต.ค.65 - 30 มิ.ย.66 (ไตรมาส 3)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 7 เมษายน 2566 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566 (มีนาคม 66)