ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 5 เมษายน 2566 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 5 เมษายน 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ระยะเวลา 1 ต.ค.65 -31 มีนาคม 66 (ไตรมาส 2)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 มกราคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ระยะเวลา 1 ต.ค.65 -31 ธ.ค.65 (ไตรมาส 1)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 พฤศจิกายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ระยะเวลา 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 (ไตรมาส 4)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 พฤศจิกายน 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2565 (กันยายน 65)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 พฤศจิกายน 2565 ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 3)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 เมษายน 2565 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบ2565(มีนาคม 65)
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565(ไตรมาส 2)