ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 มิถุนายน 2563 รายงานแสดงรายจ่ายในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2563 รายการผลการดำเนินงาน
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 พฤศจิกายน 2562 การแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 พฤศจิกายน 2562 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ระยะเวลา 1 กรกฏาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 23 มกราคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 ธันวาคม 2561 ประกาศการแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 มกราคม 2513 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ระยะเวลา 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 (ไตรมาส 4)
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 มกราคม 2513 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ระยะเวลา 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 (ไตรมาส 4)