ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (ไตรมาส 1)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 พฤศจิกายน 2564 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 14 ตุลาคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 (ไตรมาส 4)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 14 ตุลาคม 2564 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 (กันยายน 2564)
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 กันยายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาส 3)
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 เมษายน 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2)
 ประเภท : สถิติการเงิน 25 มกราคม 2564 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2563 การแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563