ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด)12 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซม หอถังประปาบริเวณแคแถว ซอย ๒ (บ้านนายอุดม) หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนแก้ว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ และ ตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา (งานซ่อมแซมท่อเมนประปา บริเวณแนวเขื่อนบ้าน ผญ.ปรีชา หมู่ที่ ๓) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
จ้างจัดทำตรายางและจ้างตัดสติ๊กเกอร์ จำนนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๔ พศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว จำนวน ๒๗ คน จำนวน ๒,๗๐๐ ถุง จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
ซื้ออาหารเสริมน(นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์และโรงเรียนวัดประชานาถ จำนวน ๒๙๘ คน ตั้งแต่ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)จำนวน ๑๐๐ วัน เป็นจำนวน ๒๙,๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประปา บริเวณหอถังตะวันแดง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2565