ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๒ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น ) จำนวน ๕ คัน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ชนิดไวนิล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๙๙๕ นครปฐม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ (โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลขุนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฟรถบรรทุกไฮโดรลิค (รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๘๗๗ นครปฐม) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกไฮโดรลิค(รถกระเฃ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๘๗๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566