ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (หลอดนีออน LED ๙ W ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๙๑๒๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกไฮโดรลิค(รถกระเฃ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๖-๖๘๗๗ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพทั่วไป รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ - ๖๕๔๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2566
ก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองประชานาถ(ต่อเนื่อง)หมู่ 1 ความยาว 633.50 เมตร สูง 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลขุนแก้วกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ3 มีนาคม 2566
ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ - ๖๕๔๗ นครปฐม จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566
อาหารเสริม (นม ยู เอช ที) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนวัดประชานาถ จำนวน ๑๔๘ คน เป็นจำนวน ๔,๔๔๐ กล่อง และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จำนวน ๑๕๐ คน เป็นจำนวน ๔,๕๐๐ กล่อง22 กุมภาพันธ์ 2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม ยู เอช ที ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว จำนวน ๒๗ คน เป็นจำนวน ๗๐๒ กล่อง22 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566