ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรนต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เมษายน 2566
จ้างปิดกลบบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาบ้านผู้ใหญ่วน นุ่มวงศ์ หมู่ที่๔ จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา จำนวน ๒ รายการ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมัน รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๙๙๕ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2566
ซ่อมแซมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย - ๑๑๔๐ นครปฐม27 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมไดสตาร์ทรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน บน - ๓๔๖๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล บริเวณหอถังประปาบ้านผู้ใหญ่วน นุ่มวงศ์ หมู่ที่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566