ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อฟลัชวาล์วกดน้ำโถปัสสาวะ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลชครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๔๒ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๔๑๕ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๖-๐๐๐๒ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายทะเบียน ๘๕-๗๔๑๕ นครปฐม เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๖-๐๐๐๒ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายทะเบียน ๘๖-๘๔๗๑ นครปฐม เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลชครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๔๒ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมแซม หอถังประปาบริเวณแคแถว ซอย ๒ (นายอุดม) หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2565