ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๕-๗๔๑๕ นครปฐม (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างวางท่อเมนประปาจากเทศบาลตำบลขุนแก้วถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว หมู่ 3 โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.(คาดน้ำเงิน)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางยาว 120 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย ๙๓๔๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กม-๔๓๐๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๘๔๗๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต่อเนื่อง) จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ ทะเบียน ๑ กฐ ๔๘๗ นครปฐม จำนวน ๑ คัน (กองฃ่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2565
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๔๗๑ นครปฐม จำนวน ๑ คัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 ธันวาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๔๒ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤศจิกายน 2565